Hedemora-Säter brukshundklubb

Medlemsmöten

Medlemsmöten hålls ute i Skoga den första helgfria måndagen kl. 19.00 i mars, april, maj, september, oktober och november.

På medlemsmöten följer vi en fast dagordning, utser justerare och skriver protokoll. Det finns alltid fika och gott att köpa i stugan.

Alla medlemmar är varmt välkomna - ju fler desto bättre!


För dig som vill meddela tävlingsresultat på medlemsmötet finns blanketter att skriva ut och fylla i:

> Rapportera tävlingsresultat (pdf-fil)

> Rapportera tävlingsresultat (worddokument)


Dagordning för medlemsmöten:

• Öppnande
• Fastställande av dagordning
• Val av justerare
• Tidigare protokoll
• Skrivelser
• Rapporter från sektorerna
    1. Hundägarutbildning
    2. Tävling
    3. Rasutveckling
    4. Agility
    5. Tjänstehund
    6. Kök
    7. Stugfogde
    8. Skogakommittèn
    9. Ungdomsgruppen
• Rapporter
• Skoga
• Kassarapport
• Övriga frågor
• Avslutning 

 


 

Årsmötet

I början av varje år hålls årsmöte för föregående års verksamhet (aktiviteter och ekonomi) och val av styrelse för det nya året. Alla medlemmar är varmt välkomna och det bjuds på smörgåstårta till de som deltar på mötet.

Dagordning för årsmöte

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av mötets utlysning

§3 Fastställande av röstlängd

§4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§5 Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

§6 Fastställande av dagordning

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

§8 Sektorernas verksamhetsberättelser

§9 Balans- och resultaträkning

§10 Revisionsberättelse

§11 Fastställande av resultat- och balansräkning

§12 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§13 Fastställande av verksamhetsplan/mål för det kommande året

§14 Fastställande av medlemsavgifter

§15 Val - valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga 14 dagar före årsmöte

§16a Justering av punkt 15

§16b Firmatecknare

§17 Datum för KM. Datum för medlemsmöten.

§18 Övriga frågor

§19 Avslutning av mötet

 

Adress

Hedemora-Säter brukshundklubb c/o Jonsson
Hökargatan 28, 776 30 Hedemora
0225-310 97

Bg: 740-9840

Skoga-stugan

> Hitta hit